Welzijnsbeleid

Gids voor besturen, blz. 74 e.v.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid. Dit heeft betrekking op de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid op het werk, de psychosociale belasting (stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk), de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en de maatregelen inzake het leefmilieu op de werkvloer.
 
Het welzijnsbeleid is zowel van toepassing op gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde personeelsleden, als op de leerlingen die met werknemers gelijkgesteld worden. Dit zijn de leerlingen van de praktijkvakken, de kunstvakken en de beroepsgerichte vorming. Het is eveneens van toepassing op vrijwilligers die een taak uitvoeren onder het gezag van het bestuur.

  • Gids voor besturen, blz. 74 e.v.

    Elk bestuur dient een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te richten. Binnen de interne dienst is minstens één preventieadviseur werkzaam.

  • Elk bestuur moet aangesloten zijn bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW). De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur en is jaarlijks opzegbaar vóór 1 juli.

  • Gids voor besturen, blz. 74 e.v.

    De realisatie van het jaaractieplan en van het globale preventieplan wordt mede ondersteund en gestuurd door een Comité Preventie en Bescherming op het Werk (vanaf 50 personeelsleden).