Selectie en aanwerving

Gids voor besturen, blz. 46 e.v.

Selectie en aanwerving van personeelsleden is een belangrijke stap in de loopbaanbegeleiding.  

Een geschikte directeur aanstellen

Voor besturen is de selectie en aanwerving van een nieuwe directeur een belangrijke aangelegenheid. In de syllabus Schouder aan schouder - exploreren van de relatie directeur-bestuur is een beknopte leidraad voor de aanwerving van directies opgenomen. Besturen kunnen bij deze taak desgewenst ook laten ondersteunen door een begeleidingsdienst.