Schoolreglement en engagementsverklaring

Gids voor besturen, blz. 33 e.v.

Tussen het bestuur en de ouders van elk van de leerlingen bestaat juridisch een individuele overeenkomst. Het schoolreglement omschrijft uitdrukkelijk de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen. Het ontwerp, en ook elke wijziging ervan, moet besproken worden met de schoolraad.

In het schoolreglement is ook een engagementsverklaring opgenomen. De school maakt daarin duidelijk welke inspanningen en initiatieven ze neemt om de dialoog met ouders vlot te laten verlopen enerzijds, en ouders engageren zich tot betrokkenheid anderzijds.

Om een kind te kunnen inschrijven in de school, dienen ouders zich met dit schoolreglement, net zo als met het opvoedingsproject, akkoord te verklaren.

Meer informatie over dit onderwerp in de mededelingen van het VVKSO - zoek onder het trefwoord Schoolreglement

Update (23/05/2016)

 

Vraag en antwoord 

Is de engagementsverklaring ook in het secundair onderwijs verplicht?

Hoofdtekst: Artikel 111, §3 van de codex secundair onderwijs luidt als volgt: 

"Het school- of centrumreglement bevat een engagementsverklaring waarin wederzijdse afspraken worden opgenomen over oudercontact, regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 
Met betrekking tot het positieve engagement van ouders ten aanzien van de onderwijstaal bevat het school- of centrumreglement de bepaling dat leerlingen aangemoedigd worden om Nederlands te leren. Andere bepalingen over het positieve engagement van ouders ten aanzien van de onderwijstaal kunnen enkel worden toegevoegd op voorwaarde dat daarover in het bevoegde lokaal overlegplatform een akkoord is bereikt."