Reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap (RCSG)

Gids voor besturen, blz. 54 e.v.

In de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap komen de terbeschikkinggestelde personeelsleden terecht van scholen die tot een scholengemeenschap behoren en die het schoolbestuur niet heeft kunnen reaffecteren of wedertewerkstellen.

Samenstelling

De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap bestaat uit evenveel vertegenwoordigers van de inrichtende machten van de scholen van de scholengemeenschap enerzijds als van de representatieve vakorganisaties anderzijds.

Bevoegdheden

De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap heeft volgende bevoegdheden:

  1. Verzamelen van de terbeschikkinggestelde personeelsleden en de vacatures van de scholen van de scholengemeenschap.
  2. Reaffecteren en wedertewerkstellen van de terbeschikkinggestelde personeelsleden binnen dezelfde categorie in de scholen die behoren tot de scholengemeenschap.
  3. Beslissen over het inzetten van de terbeschikkinggestelde personeelsleden die ze niet kan reaffecteren of wedertewerkstellen in de scholengemeenschap.
  4. Behandelen van bezwaarschriften tegen de reaffectaties en wedertewerkstellingen die ze heeft uitgesproken.
  5. Toewijzen van een andere functie aan personeelsleden die op eigen vraag ter beschikking zijn gesteld wegens ontstentenis van betrekking ingevolge een beslissing van de pensioencommissie van de administratieve Gezondheidsdienst.

De uiterste ingangsdatum van de reaffectatie en de wedertewerkstelling uitgesproken door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap is 1 september voor het basisonderwijs en 15 september voor het secundair onderwijs.