Professionalisering

Gids voor besturen, blz. 51 e.v.
 
Nascholing is het geheel van onderwijsactiviteiten die tot doel hebben de kennis, vaardigheden en attitudes die de personeelsleden tijdens hun opleiding hebben verworven te verbreden of te verdiepen in functie van de verdere professionalisering.
Het bestuur krijgt jaarlijks een aparte toelage voor nascholing, die uitsluitend mag aangewend worden voor de nascholing van de personeelsleden van de school die recht heeft op die middelen.

De professionalisering van de directeur komt ter sprake op:

Zie ook Dienst Identiteit & kwaliteit