Personeelsformatie - omkadering

Gids voor besturen, blz. 57 e.v.

Subsidieerbare ambten

Een school die aan de subsidiëringsvoorwaarden voldoet, beschikt over een aantal subsidieerbare ambten.

Lestijden en uren-leraar

Voor het onderwijzend personeel spreekt men in het basisonderwijs over lestijden en over het lestijdenpakket. In het secundair onderwijs is er sprake van uren-leraar.
 

Puntenenveloppes

Voor het ondersteunend personeel is er een puntenenveloppe die groter wordt naargelang het aantal leerlingen. Afhankelijk van het diploma van een personeelslid, zijn er voor de aanstelling meer of minder punten uit de enveloppe nodig.
  1. In het basisonderwijs is er een grote puntenenveloppe voor de school zelf, en een kleine voor de scholengemeenschap.
  2. In het secundair onderwijs wordt de puntenenveloppe toegekend aan de scholengemeenschap, die ze op haar beurt verdeelt over haar scholen.
 

Personeelsformatie internaten

Elk internaat heeft recht op een ambt van beheerder, twee of tweeëneenhalve ambten studiemeesters-opvoeders en acht of negen gesubsidieerde uren ter compensatie van de slapende waak.

 

Aanvullende informatie