• Gids voor besturen, blz. 46 e.v.

  Selectie en aanwerving van personeelsleden is een belangrijke stap in de loopbaanbegeleiding.  

 • Gids voor besturen, blz. 49 e.v.

  Tijdelijke personeelsleden worden in het begin van hun loopbaan steeds voor bepaalde duur aangesteld. 

 • Gids voor besturen, blz. 49 e.v.

  Het bestuur sluit met elk personeelslid een arbeidsovereenkomst af.
 • Gids voor besturen, blz. 49 e.v.

  Het schoolbestuur waakt erover dat elk personeelslid een exemplaar ontvangt van het algemeen reglement van het personeel in het katholiek onderwijs en een exemplaar van het eigen arbeidsreglement van de school.

 • Gids voor besturen, blz. 50 e.v.

 • Gids voor besturen, blz. 50 e.v.

  Personeelsleden hebben recht op een degelijke loopbaanbegeleiding. Indien personeelsleden voor meer dan 104 dagen aangesteld worden, is het verplicht voor hen een functiebeschrijving op te stellen. Op regelmatige basis vinden functioneringsgesprekken plaats. En minstens om de vier jaar wordt een personeelslid geëvalueerd

 • Gids voor besturen, blz. 51 e.v.
   
  Nascholing is het geheel van onderwijsactiviteiten die tot doel hebben de kennis, vaardigheden en attitudes die de personeelsleden tijdens hun opleiding hebben verworven te verbreden of te verdiepen in functie van de verdere professionalisering.
 • Gids voor besturen, blz. 52 e.v.
   
  Vaste benoeming is een decretaal bepaalde toestand die aan een personeelslid een aantal rechten en plichten toekent.
 • Gids voor besturen, blz. 53 e.v.

  In het onderwijs zijn er heel wat soorten verlofstelsels. De regelgeving is behoorlijk complex. 

  Bepaalde mogelijkheden tot onderbreking van de loopbaan zijn een recht voor de personeelsleden, voor andere is de voorafgaande toestemming van het bestuur vereist.

 • Gids voor besturen, blz. 54

 • Gids voor besturen, blz. 53 e.v.
 • Gids voor besturen, blz. 55 e.v.

  Een bestuur kan personeelsleden zelf in dienst nemen: arbeiders of MVD-personeel (meesters-, vak- en dienstpersoneel), maar ook bedienden.

 • Gids voor besturen, blz. 56 e.v.

  Vrijwilligerswerk wordt omschreven als elke activiteit die in een georganiseerd verband, onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten behoeve van één of meer personen, van een groep, organisatie of van de samenleving als geheel.

  De wet stelt dat die activiteit geen verband mag hebben met familie of privé-relatie. De activiteit mag evenmin worden verricht door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie waarin hij/zij in het kader van een arbeidsovereenkomst, met een dienstencontract of een statutaire aanstelling is tewerkgesteld.Het bestuur heeft verplichtingen tegenover zijn vrijwilligers. Zo is er een informatieplicht en dient het bestuur zijn vrijwilligers ook te verzekeren.