• Gids voor besturen, blz. 32 e.v.

  In het eigen opvoedingsproject krijgt de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen een meer concrete, schooleigen invulling. Het uitgeschreven opvoedingsproject maakt de gemeenschappelijke kern waaraan men werkt, beter zichtbaar, herkenbaar én bespreekbaar. 

 • Gids voor besturen, blz. 33 e.v.

  Tussen het bestuur en de ouders van elk van de leerlingen bestaat juridisch een individuele overeenkomst. Het schoolreglement omschrijft uitdrukkelijk de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen. Het ontwerp, en ook elke wijziging ervan, moet besproken worden met de schoolraad.

  In het schoolreglement is ook een engagementsverklaring opgenomen. De school maakt daarin duidelijk welke inspanningen en initiatieven ze neemt om de dialoog met ouders vlot te laten verlopen enerzijds, en ouders engageren zich tot betrokkenheid anderzijds.

 • Gids voor besturen, blz. 41 e.v.

 • De oordeelkundige aanwending van de onderwijstijd is een aspect van kwaliteitszorg.

 • Gids voor besturen, blz. 42 e.v.

  Leerboeken, cursussen, didactisch materiaal, machines, installaties ... zijn leermiddelen.

 • De pedagogische begeleiding wordt gezien als een externe ondersteuning voor de school. De begeleiders doen vooral aan procesbegeleiding en werken aan kwaliteitsverbetering. Hun opdracht is dus niet evaluerend of controlerend, maar helpend en begeleidend.

 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding werkt aanvullend ten opzichte van de school en werkt daarbij multidisciplinair.