Leermiddelen

Gids voor besturen, blz. 42 e.v.

Leerboeken, cursussen, didactisch materiaal, machines, installaties ... zijn leermiddelen.

In het secundair onderwijs beperken de personeelsleden zoveel mogelijk de kosten van boeken, schriften, mappen, kopieën en klasbenodigdheden die aan de leerlingen worden opgelegd.

In het basisonderwijs worden een aantal regels voor kostenbeheersing opgelegd met als doel de eigen bijdrage van ouders aan de kosten van het onderwijs te beperken.

  1. Voor kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen mogen geen kosten aan ouders doorgerekend worden.
  2. Voor kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen geldt een scherpe maximumfactuur.
  3. Voor kosten voor meerdaagse extra-muros-activiteiten geldt een minder scherpe maximumfactuur.
  4. Voor dienstverlening die de school aan de ouders levert, zoals de mogelijkheid om tijdens de middag over te blijven op school, de voor- en naschoolse kinderopvang, waar ouders vrijwillig gebruik van maken, kan de school aan ouders doorrekenen, mits dat wordt opgenomen in de bijdrageregeling en mits de kostprijs voor de ouder in verhouding is tot de geleverde prestatie door de school.