Het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG)

Gids voor besturen, blz. 85

In elke scholengemeenschap functioneert een Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap (OCSG).

Het OCSG is bevoegd over alles te onderhandelen waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is. De bevoegdheden van de scholengemeenschap werden bij de oprichting vastgelegd in een overeenkomst of beslissing.

Onderhandelen betekent streven naar een consensus. Naar analogie met wat geldt voor het LOC, wordt over de conclusies van iedere onderhandeling binnen het OCSG een protocol opgesteld. Het gaat ofwel om een protocol van éénparig akkoord, ofwel om een protocol van niet-akkoord waarin de standpunten van de respectieve afvaardigingen worden opgetekend.

Vraag en antwoord

Hoe wordt een protocol opgemaakt na onderhandelingen in het LOC of OCSG?  

Uit het LOC-decreet

Art. 34 
§ 1. De conclusies van iedere onderhandeling worden vermeld in een protocol waarin ofwel het eenparig akkoord van de afvaardiging van de inrichtende macht en van de vertegenwoordigers van het personeel, ofwel hun respectieve standpunten worden opgetekend. 
§ 2. ... 
Art. 35. 
De maatregelen die na onderhandeling worden genomen door de inrichtende macht vermelden de datum van het protocol bedoeld in artikel 34 van dit decreet. 
In geval van een eenparig akkoord kan de inrichtende macht geen maatregelen nemen die afwijken van het protocol. 

CAO IX voor het leerplichtonderwijs zegt het volgende:

De inrichtende machten of de scholengemeenschappen, al naargelang het geval, zorgen ervoor dat: 
- zij geen beslissingen nemen aangaande materies waarover moet onderhandeld worden, vooraleer deze onderhandelingen afgesloten werden; 
- alle personeelsleden na de onderhandelingen de protocollen en de bijbehorende beslissingen vlot kunnen raadplegen; 
- de genomen beslissingen verwijzen naar de gevoerde onderhandelingen en het nummer van het desbetreffende protocol vermelden. 
Als inrichtende machten of scholengemeenschappen zich niet aan voorgaande bepalingen houden, kan een representatieve vakorganisatie dienaangaande een dossier indienen bij het bevoegde bemiddelingsorgaan. Indien de vakorganisatie aangeeft dat het een dossier betreft dat niet volgens de 
geldende regels is onderhandeld, wordt de beslissing opgeschort. De Vlaamse Regering kan een genomen beslissing na onderzoek van het bemiddelingsorgaan vernietigen. 
Echte voorschriften voor het protocol zijn er dus niet, maar uit het bovenstaande kunnen we wel afleiden dat: 
- een protocol moet genummerd worden 
- de conclusie van de onderhandelingen moet vermeld worden (zie boven)

In Basis het tijdschrift van het COV, troffen we volgende tekst aan over het protocol: 

"Het ontwerp van protocol wordt opgemaakt door de voorzitter van het LOC, niet door de secretaris. Hij beschikt over 15 kalenderdagen na het beëindigen van de onderhandeling, om het protocol op te stellen. ... De leden van het LOC beschikken over een termijn van vijftien kalenderdagen om hun opmerkingen schriftelijk aan de voorzitter over te maken. Worden geen opmerkingen voorgesteld, dan wordt het ontwerp de definitieve tekst van het protocol. In het tegengestelde geval moet de voorzitter het LOC onverwijld bijeenroepen om de opmerkingen te bespreken. Daarna stelt de voorzitter de definitieve tekst van het protocol op. Een afschrift van de definitieve tekst van het protocol wordt door de secretaris aan alle leden van het LOC bezorgd. De secretaris nodigt alle leden van het LOC uit om binnen een bepaalde termijn het 
protocol te komen ondertekenen op de zetel van het LOC. 
In het protocol wordt duidelijk geformuleerd wat precies de inhoud van de overeenkomst is. Ook mag niet vergeten worden te vermelden wat de duur ervan is, bijvoorbeeld de schooljaren 2011¬2012 en 2012-2013 of voor onbeperkte duur. "