Het bestuur bepaalt het beleid

Gids voor besturen, blz. 37 e.v.

Het ontwikkelen van een beleid is de belangrijkste kerntaak van een bestuur. De directie wordt hier nauw bij betrokken.

Er zijn 8 beleidsdomeinen, die evenwel niet strikt afzonderlijk te beschouwen zijn, er zijn vele raakvlakken.

Uitwerking van de beleidsomeinen in de E-gids:
 • Gids voor besturen, blz. 38 e.v.

 • Gids voor besturen, blz. 40 e.v.
   
  Basisinformatiepagina's in deze E-gids
 • Gids voor besturen, blz. 44 e.v.

  Goed personeelsbeleid houdt de persoonlijke ontplooiing van de personeelsleden en de ontwikkeling van de organisatie in evenwicht.

  Hieronder aanvullende pagina's over aspecten van personeelsbeleid

 • Gids voor besturen, blz. 63 e.v.
 • Gids voor besturen, blz. 74 e.v.

  Het bestuur is verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid. Dit heeft betrekking op de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid op het werk, de psychosociale belasting (stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk), de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en de maatregelen inzake het leefmilieu op de werkvloer.
   
  Het welzijnsbeleid is zowel van toepassing op gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde personeelsleden, als op de leerlingen die met werknemers gelijkgesteld worden. Dit zijn de leerlingen van de praktijkvakken, de kunstvakken en de beroepsgerichte vorming. Het is eveneens van toepassing op vrijwilligers die een taak uitvoeren onder het gezag van het bestuur.

 • Gids voor besturen, blz. 79 e.v.

  Een bestuur kan het opvoedingsproject maar ten volle verwezenlijken als alle leden van de opvoedingsgemeenschap eraan meewerken en verantwoordelijkheid daarin opnemen.

  Naast het bestuur en de directie maken de personeelsleden, de leerlingen en de ouders deel uit van de opvoedingsgemeenschap. Daarnaast wordt er ook met een aantal anderen samengewerkt. Denk aan andere onderwijssectoren, internaten, de scholengemeenschap, het bedrijfsleven, de kerk- en woongemeenschap, ...

 • Gids voor besturen, blz. 86 e.v.

  • Crisiscommunicatie
  • Externe communicatie
  • Interne communicatie