• Gids voor besturen, blz. 63 e.v.

 • Gids voor besturen, blz. 66

  Vereenvoudigde of dubbele boekhouding

  De vzw-wet legt aan elke vzw-schoolbestuur de verplichting op tot het voeren van een boekhouding. Kleine vzw's vallen niet onder de verplichting tot het voeren van een dubbele boekhouding en zijn dus gerechtigd een vereenvoudigde boekhouding te voeren.

 • Gids voor besturen, blz. 66
  Een exploitatiebegroting, een liquiditeitsbegroting een meerjareninvesteringsbegroting en het masterplan infrastructuur zijn noodzakelijke informatiebronnen voor een doordacht financieel beleid. De begroting wordt jaarlijks aan de goedkeuring van de algemene vergadering voorgelegd.
 • Gids voor besturen, blz. 69 e.v.
  Voor alle contracten die het bestuur sluit voor aanneming van werken, leveringen of diensten dient het de wet overheidsopdrachten toe te passen. De nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 juli 2013.
 • ​Gids voor besturen, blz. 65 e.v.