Definitie van de katholieke school

Een katholieke school is een vrije, gesubsidieerde, confessionele onderwijsinstelling beheerd door een vrije inrichtende macht/schoolbestuur. 

Ze organiseert onderwijs, opvoeding en vorming op basis van een christelijk-gelovige visie, gestoeld op de principes van de rooms-katholieke godsdienst. De inrichtende macht/schoolbestuur heeft hiervoor de erkenning van de bisschop van het bisdom waarin de school gelegen is. 
 
In het leerplichtonderwijs wordt in een katholieke school enkel de rooms-katholieke godsdienst onderwezen. Afwijking hiervan ten gevolge van bijzondere omstandigheden is onderworpen aan de goedkeuring van de bisschop van het bisdom waarin de school gelegen is. 
 
Een katholieke school schikt zich naar de organisatorische en coördinerende richtlijnen van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), aan wie de Vlaamse bisschoppen uitdrukkelijk de organisatie en coördinatie van het katholieke onderwijs in Vlaanderen hebben gedelegeerd. 
 
Op gemotiveerd verzoek van het VSKO aan de erkennende bisschop kan de erkenning als katholieke school worden ontnomen, wanneer de inbreuk op deze voorwaarde betrekking heeft op fundamentele aspecten van het katholieke onderwijsproject. Daarenboven volgt de bisschoppenconferentie het VSKO in zijn beslissing dat het sluiten van netoverschrijdende scholengemeenschappen in het basisonderwijs, waardoor binnen het vigerende wettelijk kader het personeelsbeleid niet langer uitsluitend toebehoort aan het schoolbestuur, een inbreuk betekent op een fundamenteel aspect van het katholiek onderwijsproject. 
 
Deze definitie werd door de bisschoppenconferentie op 9 januari 2003 goedgekeurd en tijdens de zitting van 20 januari 2005 verder aangevuld.