De relatie bestuur - directie

Gids voor besturen, blz. 116 e.v.

Modellen van taakomschrijving

Als gelijkwaardige partners bouwen bestuur en directie samen een gedegen schoolbeleid uit. Bij de vorming Schouder aan schouder, exploreren van de relatie bestuur-directie werden modellen van taakverdeling ontwikkeld ter inspiratie.

Aanwerving van nieuwe directeurs

Het aanwerven van een directeur is voor een bestuur een heel belangrijke aangelegenheid. Hij of zij heeft een cruciale functie te vervullen. Hij of zij is voor de hele schoolgemeenschap het eerste aanspreekpunt en de brugfiguur tussen het personeel en het bestuur. De directeur geeft leiding aan de school en is ook de inspirator van het schoolteam.
De selectiecommissie kan aangevuld worden met externe specialisten. De diocesane onderwijsdienst wordt vaak betrokken bij de selectieprocedure. Hieronder vindt u de contactgegevens van deze diensten.

Het bestuur als evaluator van de directeur

Het bestuur is evaluator van de directeur en desgevallend ook van de adjunct-directeur. Hiervoor worden best enkele bestuursleden gemachtigd. De gemandateerden stellen de functiebeschrijving op, houden de functioneringsgesprekken en voeren de evaluatie uit.

Professionalisering van de directeur

De professionalisering van de directeur verdient de nodige aandacht, zowel voor beginnende als voor meer ervaren directeurs.
Het volgen van een opleiding voor nieuwe directeurs is sterk aangewezen.

Daarnaast kan de nieuw aangeworven directeur zijn voordeel halen uit de begeleiding door een mentor. Meestal is dit een ervaren directeur van een gelijkaardige school uit de buurt.