• Gids voor besturen, blz. 32 e.v.

  In het eigen opvoedingsproject krijgt de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen een meer concrete, schooleigen invulling. Het uitgeschreven opvoedingsproject maakt de gemeenschappelijke kern waaraan men werkt, beter zichtbaar, herkenbaar én bespreekbaar. 

 • Gids voor besturen, blz. 33 e.v.

  Het algemeen reglement van het personeel van het katholiek onderwijs, krijgt een lokale aanvulling en concretisering in het arbeidsreglement. Het eigen opvoedingsproject is richtinggevend voor het opstellen van dit arbeidsreglement. De visie op onderwijs en opvoeden wordt weerspiegeld in de afspraken voor het personeel.

 • Gids voor besturen, blz. 33 e.v.

  Tussen het bestuur en de ouders van elk van de leerlingen bestaat juridisch een individuele overeenkomst. Het schoolreglement omschrijft uitdrukkelijk de wederzijdse rechten en plichten van beide partijen. Het ontwerp, en ook elke wijziging ervan, moet besproken worden met de schoolraad.

  In het schoolreglement is ook een engagementsverklaring opgenomen. De school maakt daarin duidelijk welke inspanningen en initiatieven ze neemt om de dialoog met ouders vlot te laten verlopen enerzijds, en ouders engageren zich tot betrokkenheid anderzijds.

 • Gids voor besturen, blz. 33 e.v.

  Het schoolwerkplan is het planningsinstrument van de school met intenties, standpunten, werkwijzen, afspraken en maatregelen die betrekking hebben op doelen, inhouden, vormgeving en organisatie van opvoeding en onderwijs op déze school.