Begroting

Gids voor besturen, blz. 66
Een exploitatiebegroting, een liquiditeitsbegroting een meerjareninvesteringsbegroting en het masterplan infrastructuur zijn noodzakelijke informatiebronnen voor een doordacht financieel beleid. De begroting wordt jaarlijks aan de goedkeuring van de algemene vergadering voorgelegd.