Afspraken in de scholengemeenschap over personeelsbeleid

Gids voor besturen, blz. 54 e.v.

Afspraken

Gezien personeelsleden rechten kunnen verwerven in alle scholen van de scholengemeenschap, is het raadzaam goede afspraken te maken over de loopbaanbegeleiding van personeelsleden. Denk aan afspraken over criteria voor de aanwerving, voorrangsregeling bij de aanstelling, evaluatie, toekenning van verloven, ...
 
Scholengemeenschappen secundair onderwijs zijn verplicht afspraken te maken over het personeelsbeleid, meer bepaald over de criteria voor het aanwerven, functioneren en evalueren van personeelsleden.
 
In het basisonderwijs is men verplicht om minstens algemene afspraken te maken inzake functiebeschrijvingen en evaluatie en over de interne afstemming van het personeelsbeleid.
 
Bij het maken van afspraken over personeel dient men wel de inspraakregeling te respecteren.
 
In de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap komen de terbeschikkinggestelde personeelsleden terecht van scholen die tot een scholengemeenschap behoren en die het schoolbestuur niet heeft kunnen reaffecteren of wedertewerkstellen.